กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565-2566
ขั้นตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรและเข็มวิทยะฐานะสำหรับผู้ไม่เข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
รายละเอียดการออกเอกสารสำเร็จการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์งานทะเบียนฯ วิทยาเขตตรัง
previous arrow
next arrow

ระกาศข่าวงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บริการสำหรับ : นักศึกษาปัจจุบัน

บริการสำหรับ : ศิษย์เก่า/หน่วยงานภายนอก

บริการสำหรับ : อาจารย์/บุคลากร

สื่อสารองค์กร