VDO Clip

VDO Clip แนะนำ ม.อ.ตรัง

PSU TRANG Presentation

This is PSU Trang

What's new in PSU Trang

One Day in PSU Trang

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ Ep.1

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ Ep.2

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศิลป์จุ่ม:ไหว้ครูช่างของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำศูนย์กีฬา ม.อ.ตรัง

ซ้อมรับปริญญา ม.อ.ตรัง

ประมวลบรรยากาศกิจกรรมนักศึกษา

PSU TRANG Daily Life

แนะนำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

แนะนำหลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

PSU TRANG presentation

แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชีวิตการเรียนในต่างประเทศ BUSINESS ENGLISH

สาขาการบัญชี ม.อ.ตรัง

แนะนำตัวดาว-เดือน-ดาวเทียม

เก็บตัวผู้เข้าประกวดดาว-เดือน

50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Look Ride Like Half Day Trip @ Kantang

พรีเซนต์หอพักศรีตรัง วิทยาเขตตรัง

ABC ชักกระตุก-Arch.psu.trang

Reunion PSU Trang

ACC 25 PSU Trang

Reunion PSU Trang 2018 ACC

Reunion PSU Trang 2018 ACC

Reunion PSU Trang

PSU TRANG 2018 MKT

Family Reunion2018 Ep2 แล้วพวกเราจะกลับมา

BUSINESS ENGLISH PSU TRANG #SILC

เเนะนำหอพักนักศึกษา ม.อ.ตรัง (ศรีตรัง 1 และ ศรีตรัง 3)

รีวิวหอพักนักศึกษาศรีตรัง2(มอ.ตรัง)

ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ม.อ.ตรัง 63 (Welcome to PSUTrang)

รู้จัก มอ.ตรัง จากรุ่นพี่-มอ88

ศูนย์กีฬา ม อ ตรัง

สัมภาษณ์เรื่องรับน้องของ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

สันทนาการ ม.อ.ตรัง

ธ สถิตย์ในดวงใจ ม.อ.ตรัง

KLEAR @ งานบายเนียร์ ม.อ.ตรัง

ประเพณีรับน้อง// สถาปัตยกรรม ม.อ.

วิดีโอแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรียนสถาปัตย์ทำไม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บูมสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง

สาขา IRM : รับน้องสาขาประกันภัยและจัดการความเสี่ยง

PSU TRANG STARS CONTEST

Video PSU Trang campus

PSU TRANG - Life Can Be Unlimited

The Diary PSU Trang

อาสาปันรอยยิ้ม ชมรมเยาวชนจิตอาสา ม.อ.ตรัง

เพลง เด็กหอใน(ด้วยกัน) ม.อ.ตรัง

รากแก้ว ม.อ.ตรัง

รวมเพลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประมวลภาพกิจกรรมชมรมมุสลิม ม.อ.ตรัง

ประมวลภาพกิจกรรม ชมรมมุสลิม ม.อ.ตรัง

ค่ายสร้าง มัสยิดเกาะลิบง

PSU Trang Idol Challenge 2017

กิจกรรม Happy music festival 50th PSU anniversary

เพลงมาร์ชสงขลานครินทร์

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.อ.ตรัง

Business English Program (PSU Trang)

การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน

บูมสาขาการบัญชี มอ.ตรัง

5/5