You are currently viewing รายละเอียดการออกเอกสารสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดการออกเอกสารสำเร็จการศึกษา
  • Post published:February 3, 2022
(สำคัญมาก❗ประกาศถึงน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2566  (ภาคเรียน 2/2566 และ 3/2566) ทุกคนค่ะ 📣
 
         งานะเบียนขอชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง การออกเอกสารสำเร็จการศึกษา (ฉบับรอสภาและสภาอนุมัติ ที่ได้ชำระเงิน 💰  450 บาทเรียบร้อยแล้ว) สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาดังนี้
 
☘️  1.  การออกเอกสารสำเร็จการศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา + ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript )
          ทะเบียนจะสามารถออกเอกสารให้ได้ หลังจากประกาศผลการเรียน 2/2566 และ 3/2566 โดยน้อง ๆ ต้องดำเนินการเหล่านี้ให้ครบถ้วน คือ…
 
          – ส่งแบบสำรวจรายวิชาและมีรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
          – ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

          – ไม่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย
          – ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมครบถ้วนกับงานกิจการนักศึกษา

☘️  2. ระยะเวลาในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร มีดังนี้
 
         🔖  ฉบับรอสภาอนุมัติ  
          (ระบุวันสำเร็จการศึกษาในหนังสือรับรอง แต่ยังไม่ระบุใน Transcript / สมัครงานเอกชนได้ แต่สมัครงานราชการยังไม่ได้)
          – ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (+ / – ) หลังประกาศผลการเรียน

          🔖  ฉบับสภาอนุมัติ (ฉบับสมบูรณ์)
          (ระบุวันสำเร็จการศึกษาในหนังสือรับรอง และใน Transcript / สมัครงานราชการได้ + นายกสภาฯ ลงนาม)
          –  ใช้ระยะเวลา 1 เดือน (+ / – ) หลังประกาศผลการเรียน
 

          📌 วันประกาศผลการเรียน (online)

           ภาคเรียน 2/2566  >>>  วันที่  4  เมษายน  2567

           ภาคเรียน 3/2566  >>>  วันที่  18  มิถุนายน  2567

 
 

☘️  3. ขอความร่วมมือ น้องๆ ทุกคน อย่าเพิ่งรีบร้อนขอเอกสารหลังจากทราบผลเกรดในทันทีนะคะ ‼

 

          ในทุกปี พีๆ งานทะเบียนจะออกเอกสารตามหลักสูตรซึ่งจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว หากน้องๆ มาขอแทรกคิวขอเอกสารของตัวเองก่อนจะทำให้การออกเอกสารล่าช้ายิ่งขึ้น
          ดังนั้นจึงอยากขอความร่วมมือน้องๆ ทุกคน ไม่ติดต่อขอแทรกหรือลัดคิวขอเอกสาร เพื่อให้พี่ๆ ได้มีเวลาออกเอกสารตามลำดับและจัดส่งถึงเมื่อน้องได้ทันหรือก่อนระยะเวลากำหนดค่ะ (เหมือนสมัยรุ่นพี่ๆ ก่อนหน้านี้) ค่ะ
 
 
          หมายเหตุ
          กรณีที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 3/2566 (ซัมเมอร์) ใช้ระยะเวลาในการออกเอกสารหลังจากประกาศเกรดเท่ากับ 2/2566 
 
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ❤️
พี่ๆ งานทะเบียน ม.อ. ตรัง