การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

แบบสำรวจรายวิชาสำหรับตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด : (PDF)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ : (PDF)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ : (PDF)
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ : (PDF)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต : (PDF)

หมายเหตุ : กำหนดการจัดส่งเอกสารใบสำรวจรายวิชาทุกช่วงปีการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
***ส่งถึงงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7520-1726 โทรสาร 0-7520-1709 (ระบุมุมซอง “แบบสำรวจรายวิชา”)

คู่มือการศึกษา/แผนการศึกษา

การขอเอกสารสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ : ชำระภายใน 31 ธันวาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรอง (450 บาท)

การเช่าจองชุดครุยบัณฑิต