การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

แบบสำรวจรายวิชาสำหรับตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง : (PDF)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด : (PDF)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ : (PDF)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ : (PDF)
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ : (PDF)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต : (PDF)

หมายเหตุ : กำหนดการจัดส่งเอกสารใบสำรวจรายวิชาทุกช่วงปีการศึกษา ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
***ส่งถึงงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7520-1726 โทรสาร 0-7520-1709 (ระบุมุมซอง “แบบสำรวจรายวิชา”)

คู่มือการศึกษา/แผนการศึกษา

การขอเอกสารสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ : ชำระภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรอง (450 บาท)
1. กรณีสำเร็จฯ ภาค 1/65 ชำระภายใน 10 ตุลาคม 2565
2. กรณี สำเร็จฯ ภาค 2/65 ชำระภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
3. กรณี สำเร็จฯ ฤดูร้อน 65 ชำระภายใน 30 พฤษภาคม 2565

การเช่าจองชุดครุยบัณฑิต