ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 ปรัชญา
      “บริการประทับใจ เอาใส่ใจประสานงาน สารสนเทศและเทคโนโลยีทันสมัย”
 
 วิสัยทัศน์
      งานทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ และประสานงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานและบริหารจัดการด้วยสารสนเทศและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ/ภารกิจ

พันธกิจ
   1. ดำเนินการและให้บริการด้านงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนของนักศึกษา
   2. ประสานงานกับสาขาวิชา/หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
       หลักสูตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
   3. พัฒนาระดับสารสนเทศเพื่อการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
   5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลของหน่วยงานด้านทะเบียนนักศึกษาที่ทันสมัย
       เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหลัก
   1.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาจัดเก็บบันทึกและดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทุกประการ ของนักศึกษาตั้งแต่เข้าสู่สภาพการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   2.รวบรวมและดำเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนข้อมูลนักศึกษาตลอดจน บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาแก่บุคลากร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
 
หน้าที่รับผิดชอบ
    1. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ / งานรับนักศึกษา
    2. ทำทะเบียนประวัติ
    3. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่
    4. ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
    5. จัดทำปฏิทินการศึกษา
    6. จัดทำตารางสอน-ตารางสอบ
    7. แจ้งเลขนั่งสอบนักศึกษา
    8. รับลงทะเบียนเรียน
    9. คำนวณผลแจ้งผลการศึกษา
    10.ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา / เสนอขออนุมัติปริญญาบัตร
    11.ออกหนังสือรับรอง / ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
    12.ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
    13.รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
    14.ให้บริการตอยบคำถาม / แนะนำ / ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง
    15.หน้าที่อื่น ฯลฯ