ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2567
  • Post published:March 22, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้กำหนดปฏิทินการศึกษาตลอดปีการศึกษา ดังต่อไปนี้