บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา วิทยาเขตตรัง

บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

นางวีณา แพฟืน (นายทะเบียนฯ)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 7520 1726
เบอร์ภายใน : 52291

E-mail : weena.p@psu.ac.th

นางสินีนาถ บุญพรหมสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 7520 1726
เบอร์ภายใน : 52292

E-mail : sineenart.kh@psu.ac.th

นายสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 7520 1727
เบอร์ภายใน : 52293

E-mail : suriyan.b@psu.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ เกตุบุตร
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 7520 1727
เบอร์ภายใน : 52290

E-mail : nonglak.k@psu.ac.th