บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา วิทยาเขตตรัง

บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

นางสินีนาถ บุญพรหมสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(นายทะเบียนวิทยาเขตตรัง)

โทรศัพท์ : 0 7520 1726
เบอร์ภายใน : 52292

E-mail : sineenart.kh@psu.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ เกตุบุตร
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 7520 1727
เบอร์ภายใน : 52290

E-mail : nonglak.k@psu.ac.th