การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

             ภายหลังจากที่งานทะเบียน ประกาศผลการเรียนผ่าน web นักศึกษาที่มีข้อสงสัยในเรื่องของระดับขั้นที่ได้ ว่ามีความถูกต้องในการรวมคะแนน หรือถูกต้องตรงกับเกณฑ์การตัดเกรด หรือมีความครบถ้วนในส่วนของการตรวจข้อสอบหรือไม่ นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ได้ ทั้งนี้ การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ เป็นการทบทวนในส่วนของความถูกต้องในการให้คะแนน มิใช่ทบทวนเพื่อให้ได้ระดับขั้นสูงขึ้น โดยระยะเวลาการขอทบทวนจะดำเนินการได้ภายในไม่เกิน 15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียนผ่าน web โดยมีช่องทางที่นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

             1. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจำวิชา ในรายวิชาที่มีข้อสงสัยได้โดยตรง โดยอาจารย์และนักศึกษา สามารถตรวจสอบร่วมกันในส่วนของการรวมคะแนน เกณฑ์ในการตัดเกรด หรือความครบถ้วนของการส่งงาน หรือการตรวจข้อสอบ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและยอมรับในผลคะแนนที่ได้ร่วมกัน

             2. นักศึกษาสามารถอุทธรณ์การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ โดยยื่นคำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องที่งานทะเบียนโดยงานทะเบียน จะประสานงานกับอาจารย์ประจำรายวิชา ที่นักศึกษาขอทบทวนฯ เพื่อพิจารณาคำร้อง และอาจารย์ประจำวิชาจะแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รายละเอียดการให้คะแนน ข้อมูลคะแนนส่วนต่าง ๆ พร้อมให้ความเห็นสรุป ว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงระดับขั้น หรือยืนยันระดับขั้นเดิม พร้อมเหตุผลประกอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณานักศึกษาสามารถติดตามผลการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ได้ที่งานทะเบียน หลังจากยื่นคำร้อง   
ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์

หมายเหตุ : การอุทธรณ์การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ มีประกาศในหน้าประกาศข่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และหน้าเว็ปไซต์ งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา