การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าระบบตรวจสอบรหัสนักศึกษา และพิมพ์แบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิ

หมายเหตุ :
1. สืบค้นรหัสนักศึกษาด้วยเลขที่บัตรประชาชน 
2. เข้าพิมพ์ใบรับรองคุรวุฒิการศึกษาในระบบและนำไปให้โรงเรียน/สถานศึกษารับรอง แล้วดำเนินการสแกนไฟล์ Upload เข้าระบบรายงานตัวนักศึกษา (คู่มือการพิมพ์แบบฟอร์ม) (หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับนำส่งให้กับโรงเรียน)
3. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ค้นรหัสนักศึกษาได้ตามรอบการสอบคัดเลือก(TCAS) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ***หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (สน.1-2)

หมายเหตุ :
1. เข้าสู่ระบบโดยการ กรอกรหัสนักศึกษา จำนวน 10 หลัก
2. รหัสผ่าน ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก แต่หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ระบุ PASSPORT ID ของตนเอง
    หากนักศึกษาเคยเปลี่ยน PSU PASSPORT ให้ใช้ PASSPORT ที่เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านเข้าระบบ
3. ตรวจสอบการสะกดชื่อ และ นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ตรงกับ ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏในบัตรประชาชน
4. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วยสมบูรณ์ 100% หากกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถเข้าระบบ Upload เอกสารฯ ได้
    ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ support@cc.psu.ac.th หรือ 074-282072, 074-282124

ขั้นตอนที่ 3 : Upload เอกสารรับรายงานตัว

หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ในระบบ สน.1-2 ให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ 100% จึงจะสามารถเข้าระบบ Upload ไฟล์เอกสารฯในระบบ สน.1-2 ได้
2. ไฟล์เอกสารที่ต้อง Upload เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย รูปถ่ายชุดนักศึกษา บัตรประชาชน ระเบียนผลการเรียน (ป.พ.1/รบ.) 
3. กรุณาตรวจสอบรูปแบบไฟล์ ที่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนดำเนินการ Upload ไฟล์เข้าสู่ระบบ
4. คำแนะนำและขั้นตอนในการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่
   ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

ข้อแนะนำในการเตรียมไฟล์เอกสารรายงานตัว

1. ตัวอย่างภาพถ่ายสำหรับ Upload เข้าระบบ สน.1-2 (ขนาด 240x320 pixels)

2. ตัวอย่างไฟล์เอกสาร ปพ.1 หรือ รบ.1

คำชี้แจง ลักษณะไฟล์ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือ รบ.1 ที่ถูกต้อง
     1. จะต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น
     2. ต้องมีครบทั้ง 2 หน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง)
     3. ด้านหลังจะต้องระบุวันอนุมัติจบ (ตามตัวอย่าง)

3. ตัวอย่างไฟล์ภาพบัตรประชาชน (ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง เฉพาะด้านหน้า)

4. ตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิการศึกษา

คำชี้แจง     
         ขอให้นักศึกษาเข้าพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระบบและนำไปให้โรงเรียน/สถานศึกษารับรอง แล้วดำเนินการ Upload เข้าระบบรายงานตัวนักศึกษา (คู่มือขั้นตอนการพิมพ์แบบฟอร์ม)  (Download หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ : ใช้แนบตอนส่งให้กับครูที่โรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 4 : รายงานตัวออนไลน์ (ตอบแบบสอบถาม และ กดปุ่มรายงานตัว )

หมายเหตุ :

     1. ผู้ที่สามารถใช้งานระบบรับรายงานตัวออนไลน์ได้ จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ (สน.1-2) และ Upload ไฟล์เอกสารครอบถ้วยสมบูรณ์ 100% แล้วเท่านั้น
     2. กรุณาศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดการใช้งานงานระบบ ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

  ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

ขั้นตอนที่ 5 : ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ :
1. เข้าระบบด้วย รหัสนักศึกษา และ PSU Passport 
2. เลือกเมนูบริการด้านการเงิน แล้วดำเนินพิมพ์ใบนำจ่าย ไปชำระที่ธนาคาร ตามระยะเวลาที่กำหนด
   ***หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ งานทะเบียนฯ ม.อ.ตรัง  075-201726, 075-201727

ทางลัดสำหรับนักศึกษาใหม่