ทุนการศึกษา

ระบบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีบริการด้านทุนการศึกษา โดยจัดแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

       1. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยแบ่งการกู้ยืมออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด (กรอ.เดิม) โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการชำระหนี้

       2. ทุนการศึกษาทั่วไป คือ ทุนการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก บริษัท ห้างร้าน องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ประสงค์มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาไว้ตามความประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา

       3. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวนตามอัตราเหมาจ่าย

       4. ทุนทำงานแลกเปลี่ยน คือ ทุนที่ได้รับการจัดสรรโดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากชั่วโมงการทำงานแลกเปลี่ยนตามอัตราที่กำหนด

++ ผลงานการประกวดหนังสั้น กยศ. ภายใต้หัวข้อ "กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน" ++

กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา

คุณค่าของเงิน

รู้ค่า

ความกล้าที่ต้องไขว่คว้าโอกาส

++ ผลงานการประกวดหนังสั้น กยศ. ภายใต้หัวข้อ "ให้โอกาส ให้อนาคต" ++

The future

Friend

CHANCE

...ขโมย

ติดต่อสอบถาม : งานทุนการศึกษา วิทยาเขตตรัง (Tel : 075-201724)

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา

กยศ กรอ ม.อ.ตรัง

ทุนการศึกษา ม.อ.ตรัง