ระบบสวัสดิการนักศึกษา

ระบบสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บริการด้านสุขภาพ

บริการด้านประกันอุบัติเหตุ

งานนักศึกษาวิชาทหาร

บริการไปรษณียภัณฑ์

บริการแนะแนวอาชีพ

บริการจัดหางาน

Wellness Center