หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาโท

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    • กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Management of Business Information Technology)
    • กลุ่มวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ (Accounting and Finance for Management)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต