ที่ .ปีการศึกษา   ...........ชื่อรางวัล/ผลงานวิจัย
       
1 2551   โครงการวิจัยสถาบัน
เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา วิทยาเขตตรัง
      เอกสารรายงานผลการวิจัย
       
2 2552    ได้รับรางวัล PSU. Trang 5ส.  Award 2009 
    ระดับ Bronze Award 
       
3 2552   โครงการวิจัยสถาบัน
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากักตัวสอบ
      มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตรัง
      ปกรายงานการวิจัย
      สารบัญ
      บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
      บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
      บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
      บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
      บรรณานุกรม
      ประวัติผู้วิจัย
       
4 2553   รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนางาน วิทยาเขตตรัง
       รางวัลชนะเลิศประเภททีม โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
    เพื่อการบริการสารสนเทศงานทะเบียนฯ
       รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว โครงการพัฒนาเว็บไซต์งานทะเบียนฯ
       
       
5 2553  

โครงการวิจัยสถาบัน
เรื่อง การเปรียบเทียบความคาดหวังกับสภาพการปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนะ
      ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

      ปกรายงานการวิจัย
      บทคัดย่อ
      กิตติกรรมประกาศ
      สารบัญ
      บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
      บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
      บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
      บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
      บรรณานุกรม
      ภาคผนวก
      ประวัติผู้วิจัย
       
6    2554   รางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการให้บริการภายใต้ระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ฯ
       
7     2554   โครงการวิจัยสถาบัน
เรื่อง "
การศึกษาภาวะการมีงานทำ และความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
       คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง"
      รายงานการวิจัย
       
8 2555   โครงการวิจัยสถาบัน
      เรื่อง "การวิเคราะห์สภาพการมีงานทำ สัมฤทธิ์ผล และความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิต 
      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง"
      ปกรายงานการวิจัย
      บทคัดย่อ
      กิตติกรรมประกาศ
      สารบัญ
      บทคัดย่อ
      บทที่ 1 บทนำ
      บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
      บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
      บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
      บรรณานุกรม
      ภาคผนวก
      ประวัติผู้วิจัย

ระบบงาน/บริการของเรา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 5

เมื่อวาน 83

สัปดาห์นี้ 5

เดือนนี้ 1959

รวมทั้งสิ้น 146730

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com